Regulamin Sklepu MegaTunes

Sklep internetowy MegaTunes działający pod adresem wwww.megatunes.pl prowadzony jest przez spółkę cywilną SFERA (K. Franek, A. Pawlak, M. Drożdż) z siedzibą w Łodzi, przy ul. Nawrot 4, NIP 7251677577, REGON 471721921,.

Na użytek niniejszego Regulaminu przyjmuje się, iż :

Sklep – oznacza internetowy sklep działający pod adresem www.megatunes.pl

Sprzedawca – oznacza spółkę cywilną SFERA (K. Franek, A. Pawlak, M. Drożdż) z siedzibą w Łodzi, przy ul. Nawrot 4, NIP 7251677577, REGON 471721921, prowadzącą Sklep, e-mail: sklep@megatunes.pl

Kupujący – oznacza pełnoletnią osobą fizyczną lub osobę prawną dokonująca zakupów w Sklepie

Regulamin – oznacza regulamin Sklepu

Dowód zakupu – oznacza paragon fiskalny lub fakturę VAT dokumentujące dokonanie zakupu w Sklepie.

Towary – towary i pliki elektroniczne prezentowane na stronie internetowej Sklepu.

Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

1. STRONY UMOWY SPRZEDAŻY

1.1. Umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym.

a. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie www.megatunes.pl, jest pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna.

b. Stroną dokonującą sprzedaży Towarów prezentowanych w Sklepie jest spółka cywilna SFERA (K. Franek, A. Pawlak, M. Drożdż) z siedzibą w Łodzi, przy ul. Nawrot 4, NIP 7251677577, REGON 471721921.  e-mail: sklep@megatunes.pl  (Sprzedawca).

1.2. Umowa jest zawierana w języku polskim.

 

2. CZYNNOŚCI TECHNICZNE SKŁADAJĄCE SIĘ NA PROCEDURĘ ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

2.1. Zamówienia od Kupujących są przyjmowane przez strony internetowe www.megatunes.pl. Złożenie zamówienia następuje przez zaznaczenie odpowiedniego pola znajdującego się obok prezentacji Towaru.

2.2. Kupujący składając zamówienie, zawiera ze Sprzedawcą umowę sprzedaży zamawianych Towarów.

2.3. W zamówieniu Klient dokonuje:

a. wyboru zamawianych Towarów,

b. oznaczenia sposobu dostawy oraz adresu dostawy i ewentualnie adresu na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy),

c. wyboru rodzaju sprzedaży pomiędzy Sprzedażą Zwykłą a Sprzedażą Premiową,

d. wyboru sposobu płatności ceny za towar.

2.4. Zapłata ceny przez Kupującego stanowi potwierdzenie zamówienia.

2.5. Sposób sprzedaży plików elektronicznych jest dodatkowo uregulowany w odrębnym punkcie niniejszego Regulaminu.

 

3. PRZEDMIOT SPRZEDAŻY

3.1. Przedmiotami umowy sprzedaży są Towary przedstawione na stronie internetowej Sklepu w chwili składania zamówienia.

3.2. Ceny wszystkich Towarów znajdujących się na stronie internetowej Sklepu wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT , tzn. są cenami detalicznymi do zapłacenia.

3.3. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia.

3.4. Wszystkie Towary prezentowane na stronie Sklepu są fabrycznie nowe.

3.5. Towary prezentowane na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego.

3.6. Wszystkie wymienione Towary i ich nazwy są używane w celach identyfikacyjnych oraz informacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli, a ich używanie w takim celu nie stanowi naruszenia praw właścicieli tych znaków towarowych.

 

4. WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMOWY

4.1. Kupujący dokonuje zakupu w Sklepie poprzez dokonanie zapłaty całej ceny za Towar obejmującej podatek VAT oraz koszty wysyłki (Sprzedaż Zwykła).

4.2. Kupujący może dokonywać zakupu Towaru w Sklepie dokonując zapłaty części ceny powiększonej o podatek VAT oraz koszty wysyłki jeżeli jednocześnie wykorzystuje rabat, do którego upoważniają posiadane przez Kupującego kody lub bony rabatowe. W niektórych przypadkach Kupujący może wraz z zakupionym Towarem otrzymać od Sprzedawcy nagrodę lub premię (Sprzedaż Premiowa).

4.3. Kupujący może wybrać następujące sposoby zapłaty ceny za zamówiony Towar:

a. płatność kartą płatniczą on-line,

b. przelewem internetowym on-linie.

Zapłata ceny następuje w terminie 14 dni od daty złożenia zamówienia.

4.4. Kupujący może zrezygnować z Towaru zakupionego w naszym Sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki, z zastrzeżeniem postanowień punktu 9 Regulaminu dotyczącego plików elektronicznych. Szczegółowe warunku zwrotu towaru reguluje pkt. 7 niniejszego Regulaminu.

 

5. WYSYŁKA I KOSZTY TRANSPORTU

5.1. Towar zostanie wysłany po wpłynięciu kwoty zgodnej z zamówieniem na rachunek bankowy Sprzedawcy, w terminie 3-5 dni roboczych po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy.

5.2. Towar jest wysyłany do Kupującego za pomocą Poczty Polskiej. Czas dostawy wynosi średnio 3-7 dni roboczych. Za ewentualne opóźnienia operatora pocztowego Sprzedający nie odpowiada. Po upływie 14 dni od daty wysyłki Kupujący może zgłosić nie doręczenie przesyłki przez operatora Sprzedającemu, który wszczyna postępowanie reklamacyjne zgodnie z trybem ustalonym w regulaminie Poczty Polskiej.

5.3. Koszty wysyłki Towaru jest wskazywany automatycznie w trakcie składania zamówienia.

5.4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Kupującego.

 

6. DOWÓD ZAKUPU

6.1. Do każdego zakupionego Towaru z wyłączeniem towarów cyfrowych jak pliki mp3 dołączany jest paragon fiskalny.  W przypadku sprzedaży Towarów cyfrowych stanowiących pliki mp3 konsumentowi dostarczana jest informacja o udzielonej przez niego zgodzie na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy.

6.2. Na wniosek Kupującego wystawiana jest faktura VAT. Klient, który żąda wystawienia Dowodu zakupu w postaci Faktury VAT powinien poinformować o tym Sprzedającego mailowo na adres: sklep@megatunes.pl, powołując się przy tym na numer zamówienia.

6.3. Faktury VAT są wystawiane bez podpisu Kupującego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z nr 97, póz. 971).

6.4. Kupujący w momencie dostawy jest zobowiązany sprawdzić, czy Dowód zakupu jest dołączony do przesyłki.

 

7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

7.1. odstąpienia od umowy jest możliwe bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty objęcia Towaru w posiadanie.

Dla zachowania termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

7.2. Odstąpienie od umowy w przypadku nie jest możliwe tylko jeżeli Towarem są :

7.2.1. nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

7.2.2. pliki mp3 lub inne pliki cyfrowe (treści cyfrowe), które nie są zapisane na nośniku materialnym.

7.3. Zwracane towary muszą być kompletne, a w przypadku otrzymania przez Kupującego dodatkowej premii lub nagrody Kupujący musi wraz z towarem zwrócić także otrzymaną premię lub nagrodę w pełnej wysokości bez śladów używania lub zniszczenia.

7.4. Jeśli sprzedaż towaru wiązała się z rabatem zwrotowi podlega tylko zapłacona przez Klienta cena. Wartość udzielonego rabatu nie podlega zwrotowi, ani rekompensacie lub zadośćuczynieniu w jakiejkolwiek innej formie.

7.5. Kupujący ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez niego do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Kupujący ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Zwracany Towar należy zaopatrzyć w otrzymany przy odbiorze produkt Towaru Dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Przed wysłaniem oryginału Dowodu zakupu Kupujący powinien wykonać i zachować kopię Dowodu zakupu.

7.6. Do zwracanego Towaru należy dołączyć dokładnie wypełniony formularz oświadczenia o odstąpieniu umowy zawartej na odległość (Załącznik 1).

7.7.1.  Pieniądze zwracamy przelewem na wskazany w formularzu numer rachunku bankowego Kupującego. Koszty dostawy i odesłania Towaru nie podlegają zwrotowi jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.

7.7.2. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę , Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7.8. Zwracany Towar należy wysłać na adres:

SFERA
ul. Nawrot 4
90-060 Łódź

7.10. Sprzedawca niezwłocznie przesyła Kupującemu na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego

7.11. Nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia  Kupującego o odstąpieniu od umowy, Sprzedawca zwraca konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.

7.12. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

8. REKLAMACJE

8.1. Jeśli otrzymany przez Kupującego Towar posiada wady fabryczne Kupujący winien niezwłocznie poinformować o tym Sprzedawcę przesyłając e-mail na adres sklep@megatunes.pl oraz przesłać uszkodzony Towar na adres Sprzedawcy wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem reklamacji produktu (Załącznik 2), zawierającym opis przyczyny reklamacji i podanym nr numerem rachunku bankowego w celu ewentualnego zwrotu kosztów zakupu i wysyłki.

8.2. Przesyłki z reklamowanym Towarem, wysłane przez Kupującego za pobraniem na koszt Sprzedającego, nie będą odbierane.

8.3. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania przez Sprzedawcę przesyłki z reklamowanym produktem.

8.4. W wypadku reklamacji wady fabrycznej Towaru zostanie poddany ekspertyzie rzeczoznawcy. Jeśli w jej wyniku nie zostaną wykazane wady fizyczne Towaru zostanie ponownie wysłany do Kupującego na koszt Sprzedawcy.

8.5. Reklamacja nie będzie uwzględniana jeśli Towar nosi ślady nieodpowiedniego użycia przez Kupującego mogącego stanowić przyczynę wady (np. zniszczone pudełko, porysowana płyta).

8.6. W celu uniknięcia nieuzasadnionych reklamacji płyt CD lub DVD spowodowanych wadami odtwarzacza Sprzedawca zaleca sprawdzenie otrzymanej płyty na co najmniej dwóch odtwarzaczach.

8.7. W wypadku uznania reklamacji wywołanej wadą fabryczną Towaru Sprzedawca wyśle na adres Kupującego wolny od wad Produkt i dokona zwrotu kosztów dodatkowej przesyłki lub dokona zwrotu kosztów Produktu wraz z poniesionymi kosztami wysyłki na wskazany przez Kupującego numer rachunku bankowego.

8.8. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera lub monitora Kupującego (wygląd opakowania, kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego produktu towaru.

 

9. SPRZEDAŻ PLIKÓW ELEKTRONICZNYCH

9.1. Postanowienia określone w niniejszym punkcie 9 mają zastosowanie do sprzedaży plików elektronicznych w Sklepie. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym punkcie 9 mają zastosowanie odpowiednio postanowienia pozostałych punktów Regulaminu

9.2. Zamówienie obejmujące pliki elektroniczne może być łączone z zamówieniem obejmującym inne towary dostępne w Sklepie. Zamówienie może obejmować tylko jedną kopię/sztukę danego pliku elektronicznego.

9.3. Realizacja zamówienia zawierającego pliki elektroniczne rozpoczyna się po zaksięgowaniu przez Sprzedawcę płatności na swoim rachunku bankowym.

9.4. Wszystkie ceny plików elektronicznych zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym pliku elektronicznym jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia.

9.5. Po opłaceniu przez Kupującego zamówienia Sprzedawca wysyła niezwłocznie jednak nie później niż w ciągu 12 godzin na adres email podany w zamówieniu link do zamówionego towaru pod którym Kupujący może pobrać plik elektroniczny na swój komputer w terminie 30 dni od daty zakupu. Kupujący, który podczas składania zamówienia założy konto lub zaloguje się na swoje konto ma także możliwość pobrania pliku elektronicznego z poziomu swojego konta. W każdym przypadku do pobrania plików elektronicznych konieczny jest dostęp do sieci internet.

9.6. W zależności od zamawianych plików elektronicznych do ich odtwarzania konieczne jest posiadanie odpowiedniego oprogramowania:

a. pliki muzyczne w formacie MP3: Windows Media Player, iTunes lub porgram kompatybilny,

b. pliki tekstowe w formacie PDF: Adobe Reader, Foxit Reader lub program kompatybilny.

9.7.Kupujący nie ma możliwości odstąpienia od umowy po pobraniu przez Kupującego pliku elektronicznego (treści cyfrowej) który nie jest zapisany na nośniku materialnym,

9.8. Licencja do korzystania z pliku elektronicznego upoważnia do korzystania z niego tylko przez Kupującego, który zakupił plik . Licencja ta zostaje udzielona Kupującemu dla własnego użytku prywatnego, z zastrzeżeniem dalszych ograniczeń określonych w treści Regulaminu lub/ i w opisie zamieszczonym przy danym pliku, w tym także zastosowanych przez Sprzedawcę lub inny podmiot zabezpieczeń technicznych. Licencja ma charakter niewyłączny i niezbywalny.

9.9. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Kupujący nie jest uprawniony do rozpowszechniania ani udostępniania zakupionego pliku elektronicznego, jego fragmentów, kopii, wykorzystywania w celach komercyjnych, dokonywania zmian czy wszelkiego rodzaju modyfikacji pliku, usuwania błędów pliku.

9.10. Kupujący nie jest uprawniony do udzielania dalszych licencji (sublicencji) na korzystanie z pliku elektronicznego.

9.11. Kupujący zobowiązany jest podjęcia kroków zabezpieczających przed dostępem nieuprawnionych osób trzecich do zakupionego pliku elektronicznego.

9.12. Jeśli otrzymany przez Kupującego plik elektroniczny posiada wady fabryczne Kupujący winien niezwłocznie poinformować o tym Sprzedawcę przesyłając e-mail na adres info@megatotal.pl oraz przesłać w załączniku uszkodzony plik wraz z wypełnionym, podpisanym i zeskanowanym formularzem reklamacji produktu (Załącznik 2), zawierającym opis przyczyny reklamacji i podanym numerem rachunku bankowego w celu ewentualnego zwrotu kosztów zakupu i wysyłki.

9.13. Kupujący może zgłosić reklamację plików elektronicznych wyłącznie jeżeli:

a. pobrany plik elektroniczny jest uszkodzony,

b. pobrany plik elektroniczny nie uruchamia się (po otrzymaniu e-maila z linkiem prowadzącym do strony pobierania),

c. pobrany plik elektroniczny nie odpowiada opisowi lub jest niekompletny,

d. w ciągu 12 godzin od dokonania płatności nie zostanie Kupującemu udostępniona możliwości pobrania pliku elektronicznego.

 

10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

10.1. Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy zawartej ze Sprzedawcą. Podanie danych osobowych przez Kupującego oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przy pomocy Sklepu. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

10.2. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku. "O ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 rokuz Nr 101 poz. 926, ze zm. )". Zgodnie z tą ustawą Kupującemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

 

11. ZMIANY REGULAMINU SKLEPU

11.1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

11.2. Zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu będą umieszczone na stronie internetowej Sklepu na 7 dni przed ich wejściem w życie.

 

12. WYMAGANIA TECHNICZNE

12.1. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu wymagane jest:

a. połączenie z siecią Internet o przepustowości min. 1024 kb/s,

b. karta dźwiękowa i głośniki,

c. przeglądarka MS Internet Explorer 9 lub nowsza, Firefox 9 lub nowsza albo kompatybilna z nimi,

12.2. W przypadku niektórych usług, dla skorzystania z pełnej ich funkcjonalności, może być konieczne zainstalowanie plug-in Flash 11 lub nowszy oraz włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi JavaScript, Java i cookies.

 

13. POSTANOWIENIA DODATKOWE I KOŃCOWE

13.1. W sprawach nie uregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

13.2. Składając zamówienie Kupujący akceptuje powyższy Regulamin .

13.3. Regulamin obowiązuje od dnia 17.12.2014 roku.